iFast-iot-switch螺栓预紧力监测系统永不停止地监测螺栓预紧力的衰减情况…

实时测量多颗螺栓载荷,永不停止地监测螺栓预紧力的衰减情况…

——
iFAST-iot-switch螺栓预紧力监测系统

iFAST-iot-switch螺栓预紧力监测系统